Wherever I lay my Doctor’s hat, I´ll always love journalism

I have been awarded an honorary doctorate from the University of Gothenburg, appointed by the Faculty of Social Sciences.

The complete citation reads as follows:

”Paul Ronge is a recurring teacher at the Department of Journalism, Media and Communication (JMG). He has worked as a journalist for over 20 years, at Aftonbladet, Rapport, and Expressen, among others. In his current profession as a media consultant, he is active as a media advisor, offering guidance to authorities, businesses, and individuals who are at risk of, or have received, unwanted and negative publicity and media attention. Paul Ronge has written the books ”När Janne Josefsson ringer – så hanterar du pressen” and ”Social Media – en halv sekund från ord till handling”. Paul Ronge provides a unique contribution to one of JMG’s leading profile areas: risk and crisis communication, and his collaboration with JMG is also a shining example of cooperation, interaction, and dialogue between academia and professionals in the industry.”

The appointment was also noted in media such as Resumé and Dagens Opinion.

The appointment is, of course, enormously prestigious, a testament after a career of more than 45 years in which I have lived in, of and for media. I have breathed journalism and constantly strived to become better as a media trainer, advisor, and crisis manager.

It is also proof that my work is increasingly seen as ”acceptable”, that it is legitimate to help individuals, businesses, and organizations manage the risk of ending up in the media spotlight.

We are several who are increasingly explaining and analyzing crises and their processes in the media, not only myself, Jeanette Fors-Andrée, and Hampus Knutsson, but also others.

We have entered a time where journalism is increasingly questioned, and where abuse against people, biased reporting, and sloppiness are debated like never before. Benny Fredriksson and Mats Löfving are tragic examples in Sweden. Social media is boiling over with media criticism, and even internally within the once unified journalist corps, conflicts are brewing.

Some criticism is, of course, unfair or even malicious, such as Donald Trump’s, Vladimir Putin’s, and Recep Tayyip Erdogan’s. Other criticism must be taken seriously, not least if factual, consequence-neutral news journalism is replaced by activism and opinion. In my crisis management work, I often see how relevant facts are filtered out by journalists who want a straight and clean angle in bringing down my clients, preferably with a CEO resignation that increases the chances of winning the ”Stora Journalistpriset” or a ”Grävpris”.

However, wherever I lay my Doctor’s hat I will always have my love for journalism. It is absolutely necessary for democracy, and it must also be allowed to make mistakes.

The balance is to fight mistakes and exaggerations but realize that all media scrutiny is fundamentally healthy.

The first thing to do when a crisis is looming is to try to define where the critics (often the media) are right and do something about it. Then you can handle inaccuracies and exaggerations. Both right and wrong are present in almost all investigations. That approach has been a recipe for success in my crisis management work.

The University of Gothenburg and JMG stand for a curious, society-oriented, unbiased, and constantly knowledge-seeking application of academic training, which makes me extra proud to have been awarded an honorary doctorate there.

Many thanks to those who nominated me: Marie Grusell, Bengt Johansson, Marina Ghersetti, and Orla Vigsö.

Every time I visit you and conduct a course, I have learned something new when I take the train back!

Paul Ronge

Tack för Doktorshatten, JMG!

Den gångna veckan har jag blivit hedersdoktor vid Göteborgs Universitet, utnämnd av Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Så här lyder hela motiveringen:

”Paul Ronge är en återkommande lärare vid JMG. Han har i drygt 20 år varit verksam som journalist på bland andra Aftonbladet, Rapport och Expressen. I sin nuvarande profession som mediekonsult är han aktiv som medierådgivare där han erbjuder vägledning för myndigheter, företag och enskilda personer som på olika sätt riskerar att få eller har fått oönskad och negativ publicitet och medieuppmärksamhet. Paul Ronge har skrivit böckerna ”När Janne Josefsson ringer – så klarar du pressen” och ”Sociala medier – en halv sekund från ord till handling”. Paul Ronge ger ett unikt bidrag till ett av JMG:s ledande profilområden: risk- och kriskommunikation och samarbetet med Paul utgör också ett lysande exempel på samverkan, interaktion och dialog mellan akademin och professionella i branschen.”

Utnämningen uppmärksammades också i branschmedia som här i Resumé och på Dagens Opinion.

Utnämningen är förstås enormt hedrande, ett kvitto efter ett drygt 45 års yrkesliv där jag levt i, av och på media. Andats journalistik och hela tiden strävat efter att bli bättre som medietränare, rådgivare och krishanterare.

Den är också ett bevis för att min verksamhet alltmer ses som ”rumsren”, att det är legitimt att hjälpa människor, företag och organisationer att hantera risken att hamna i den mediala skampålen.

Vi är flera som allt oftare får förklara och analysera kriser och deras förlopp i media, förutom jag själv Jeanette Fors-Andrée och Hampus Knutsson men även andra.

 

Vi har gått in i en tid där journalistiken allt mer ifrågasätts och där övergrepp mot människor, hårdvinklingar och slarv debatteras som aldrig förr. Benny Fredriksson och Mats Löfving är de mest tragiska exemplen. Sociala medier kokar över av mediekritik och även internt inom den förr så enhetliga journalistkåren vädras konflikter.

En del kritik är förstås orättvis eller rentav illvillig, som Donald Trumps, Vladimir Putins och Recep Tayyip Erdogans. Annan måste tas på allvar, inte minst om saklig konsekvensneutral nyhetsjournalistik ersätts med aktivism och tyckande. I mina krishanteringar ser jag ju ofta hur relevanta fakta sållas bort av journalister som vill ha en rak och ren vinkel i att fälla mina kunder. Gärna med en VD-avgång som ger större chans till Stora Journalistpriset eller ett Grävpris.

Jag kommer ändå alltid att ha kärleken till journalistiken som utgångspunkt. Den är helt nödvändig för demokratin och den måste också få göra fel.

Balansgången är att bekämpa fel och överdrifter, men inse att all medial granskning i grunden är sund.

Det första man ska göra när en kris är under uppsegling är att försöka definiera var kritikerna (ofta media) har rätt och göra något åt det. Därefter kan man hantera felaktigheter och överdrifter. Både rätt och fel finns i nästan alla granskningar. Den utgångspunkten har varit ett framgångsrecept i mina krishanteringar.

Göteborgs Universitet och JMG står för en nyfiken, samhällstillvänd, fördomsfri och ständigt kunskapssökande tillämpning av akademisk skolning, vilket gör att jag är extra stolt över att ha blivit hedersdoktor där.

Stort tack till er som nominerade mig: Marie Grusell, Bengt Johansson, Marina Ghersetti och Orla Vigsö!

Varje gång jag är hos er och genomför en kurs har jag lär mig något nytt när jag tar tåget tillbaka!

Paul Ronge